Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Road Traffic

Innovating Traffic Enforcement Security
As a system that has been proven to save lives, the Intelligent Traffic System (ITS) is widely deployed in cities worldwide. The traffic enforcement system is an important component of ITS, not only helping drivers to strengthen their awareness when driving, but also generating additional revenue from fines to help finance a sustainable, growing, and well-maintained enforcement system. The Dahua Road Safety Enforcement Solution is a unique and comprehensive suite of tools which can detect multiple traffic violations in order to improve road efficiency and safety.

Innovating Traffic Enforcement Security
As a system that has been proven to save lives, the Intelligent Traffic System (ITS) is widely deployed in cities worldwide. The traffic enforcement system is an important component of ITS, not only helping drivers to strengthen their awareness when driving, but also generating additional revenue from fines to help finance a sustainable, growing, and well-maintained enforcement system. The Dahua Road Safety Enforcement Solution is a unique and comprehensive suite of tools which can detect multiple traffic violations in order to improve road efficiency and safety.

Tổng quan về giải pháp

Red Light Enforcement

Bus Lane Enforcement

Parking Violations

Section Speed Enforcement

Real Time Traffic Status Display

Section Speed Enforcement

Traffic Signal Control

Chi tiết giải pháp

Tính năng giải pháp

• Reduce traffic accidents by building up driver awareness of traffic regulations through efficient violation detection and enforcement.
• Advanced technologies such as LPR and fuzzy search reduce manpower demands on the police force while increasing enforcement efficiency.
• Generate revenue from fines to finance a sustainable, growing, and well-maintained enforcement system.

Cấu trúc hệ thống