Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

IoT Security Technology White Paper V1.0.0

1384

The Internet of Things (IoT) connects huge amount of devices and takes us into a whole new world with all the things perceptive, connected and intelligent, thus greatly improves the social operation efficiency and makes people’s life convenient. IoT has a wide range of applications, including smart home, intelligent building, smart health-care,logistics, transportation, police affairs, etc. As predicted by Gartner, the number of world IoT devices will increase to 20.8 billion by 2020, and the combined growth will up to 34%. IoT will infiltrate to all aspects of people’s lives and reach a wide range of industries.


From the security threats faced by the Internet of Things, this white paper mainly introduces the network security architecture, security technology and security strategy adopted by Dahua,including Digest Authentication, Data Package Filter, Data Access Strategy, Session Security, Network Security and so on.