Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Initialization and Password Reset for Storage Devices V3

1338

In order to strengthen device security and ensure the safety of user information, new firmware on Dahua devices will feature initialization and password reset functions. When using networking cameras for the first time, users will need to initialize the device with a strong password. Users who have forgotten their password can reset it through email verification.


Initialization:At the first time to use the device, a compulsory strong password setting is needed, and an user email address setting for password reset is recommended.The password ranges from 8 to 32 digitals. It can contain letters, numbers and special characters (excluding “'”,“"”,“;”,“:”,“&”) . The password shall contain at least two categories. The operation steps refer to attachment.


Password Reset: If password is forgotten, users can reset the password by the following alternatives(for admin only):


a) QR code: Use Easy4ip or DMSS to scan the reset QR code and your email set before will receive the security code. Input the security code to reset the password of admin.


b) Security questions: Answer the pre-set security questions to reset the password of admin. Only the local GUI of NVR/DVR support this method.