banner

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ W 2021 r. DAHUA TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2022-12-131970

Wykaz pojęć i skrótów


Dla celów niniejszego dokumentu poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie:


Dahua Poland, Spółka

Dahua Technology Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Grupa, Grupa Dahua

Jednostki powiązane z Dahua Poland

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540).

Ustawa o CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800).

Ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217).

Ustawa o VAT

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685).

Ustawa o podatku akcyzowym

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722).

Ustawa o odpadach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

1. Wstęp i podstawa prawna


Dahua Technology Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o przychodach przekraczających 50 mln EUR osiągniętych w roku finansowym (podatkowym) zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., jest zobowiązana do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok finansowy (podatkowy) zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.


Niniejszy dokument przedstawia sposób realizowanej strategii podatkowej w 2021 r. przez Dahua Poland i został sporządzony zgodnie z art. 27c ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.  (tekst jednolity, Dz.U.2021 poz. 1800 z późniejszymi zmianami).


2. Dahua Technology Poland - podstawowe informacje 

Dahua Poland jest polskim dystrybutorem należącym do Grupy Dahua z siedzibą w Hangzhou, w Chinach. Spółka została utworzona w 2016 r. przez podmiot powiązany Dahua Europe B.V. 


Grupa Dahua jest producentem rozwiązań w zakresie nadzoru wideo. Wśród oferowanych produktów znajdują się sprzęt i oprogramowanie oraz zaawansowane systemy nadzoru wideo, rozwiązania wspierające systemy inteligentnego budynku, sprzęt antywłamaniowy, a także sprzęt i oprogramowanie do kontroli dostępu. Produkty Grupy znajdują zastosowanie m.in. w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo publiczne, inteligentne budownictwo, infrastruktura energetyczna czy telekomunikacja. 


Spółka skupia swoją działalność na sprzedaży i dystrybucji urządzeń do monitoringu, systemów kontroli dostępu, systemów nadzoru ulicznego jak i wideodomofonów. Oprócz sprzedaży produktów, Dahua Poland przy wsparciu oferowanym ze strony Grupy zapewnia również rozwiązania techniczne dla klientów.


Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej aktywności są dostępne na stronie internetowej Grupy.


Tabela 1 - Podstawowe informacje o Dahua Poland


Nazwa

Dahua Technology Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

Numer KRS

0000629287

Numer NIP

5252665374

Numer REGON

364700132

Kapitał zakładowy

2 200 000 PLN

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

25 lipca 20163

Liczba pracowników (przeciętne zatrudnienie) w 2021 r.

65


3. Procesy i procedury podatkowe


Podstawa prawna: Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o CIT, podatnik przekazuje informacje o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
W celu właściwego zarządzania i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Dahua Poland posiada odpowiednie zasoby, narzędzia i procesy podatkowe które zostały opracowane i wdrożone z uwzględnieniem charakteru i struktury organizacyjnej Dahua Poland oraz Grupy Dahua, a także specyfiki branży w której działają. Podstawowe zasady postępowania w sprawach podatkowych Spółki były oparte na przepisach podatkowych oraz powszechnie przyjętych dobrych praktykach w zakresie zarządzania podatkami.


Istniejące i funkcjonujące w Dahua Poland procesy podatkowe wpisują się w ogólne ramy zapewnienia wysokich standardów oraz należytej staranności w prowadzeniu działalności, których zasady opisane zostały w dokumentach Grupy takich Zobowiązanie Grupy Dahua. Wskazane dokumenty określają m.in cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, podejście Grupy do ryzyka oraz funkcjonujący system zarządzania ryzykiem czy zapewnianie zgodności z przepisami podatkowymi (tax compliance). Kluczowe wartości którymi kieruje się Spółka i Grupa, a które mają bezpośrednio przełożenie na postawę Spółki również w zakresie podatków to m.in. uczciwość, odpowiedzialność oraz profesjonalizm.  


Grupa od wielu lat angażuje się w działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Szczegółowe informacje dotyczące zaangażowania w tym obszarze są dostępne tutaj.


Dążąc do stałego usprawniania procesów kontrolowania, zarządzania oraz rozliczania podatków, Spółka wyznaczała adekwatne środki i cele umożliwiając prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych. Dahua Poland posiada odpowiednie procesy podatkowe obejmujące współpracę m.in. z działem finansowym Grupy odpowiedzialnym za obszar podatków oraz z zewnętrznymi podmiotami uprawnionymi do świadczenia usług doradztwa podatkowego.


Rzetelna sprawozdawczość oraz przestrzeganie przepisów prawa podatkowego z dochowaniem należytej staranności, były głównymi celami Spółki w zakresie podatków. Miało to przełożenie przede wszystkim na terminowe składanie formularzy, informacji i deklaracji podatkowych, dotrzymywanie terminów płatności podatków oraz zbieranie wymaganej dokumentacji. Dahua Poland dokładała niezbędnych starań, aby w sposób jasny i precyzyjny odzwierciedlać stan faktyczny transakcji opierając się na kompletnych i aktualnych informacjach. 


W zakresie zarządzania ryzykiem Spółka podejmowała działania mające na celu identyfikację ryzyka poprzez odpowiednie monitorowanie i kontrole, a następnie eliminację lub ograniczenie. Ponadto, Spółka analizowała procesy podatkowe, finansowe i księgowe pod kątem ryzyka wystąpienia zagrożenia dla ich wykonania. Ocena poziomu ryzyka dokonywana była na podstawie wewnętrznej wiedzy eksperckiej pracowników Spółki przy wsparciu zewnętrznych doradców podatkowych oraz działu finansowego Grupy.


4. Informacja o wykonywanych obowiązkach podatkowych


Podstawa prawna: Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o CIT, podatnik przekazuje informacje o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Głównymi podatkami w ramach których Spółka realizowała obowiązki podatkowe były podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT) oraz cło. Spółka realizowała także obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Spółki (ZUS), a także ponosiła opłaty wynikające z ustawy o odpadach. 

Indywidualne dane Spółki jako podatnika CIT za rok 2021 opublikowane zostały na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w trybie art. 27b ust. 1 ustawy o CIT.


5. Dobrowolne formy współpracy z Krajową Administracją Skarbową


Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 1 lit b Ustawy o CIT, podatnik przekazuje informację w zakresie dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 


W roku 2021 Spółka nie korzystała z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.


6. Schematy podatkowe


Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT podatnik przekazuje informację informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

Spółka w 2021 r. nie zidentyfikowała schematów podatkowych, w związku z tym nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.


7. Transakcje z podmiotami powiązanymi


Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy o CIT, podatnicy przekazują informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.


Spółka dokonała w 2021 r. poniższych transakcji, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:


        ● nabycie towarów od podmiotów powiązanych z Hong Kongu, Turcji, Wielka Brytania oraz Chin
        ● sprzedaż produktów do podmiotów powiązanych z Hong Kongu, Serbii, Wielka Brytania oraz Turcji. 


Ponadto, Spółka terminowo wywiązała się z obowiązków w zakresie cen transferowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka dokonała weryfikacji transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacji w 2021 r. oraz przygotowała dokumentację lokalną (ang. local file) wraz ze stosownymi analizami porównawczymi.


Ponadto, Spółka złożyła w terminie informację o cenach transferowych (formularz TPR-C) oraz oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 r. 


8. Restrukturyzacje


Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b) podatnicy przekazują informację o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.


W 2021 r. Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, jak i nie planowała podejmowania takich działań w przyszłości.


9. Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową


Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT, podatnicy przekazują informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.


Spółka w 2021 r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w aktach wykonawczych wydawanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz na podstawie art. 86a §10 pkt 1) Ordynacji podatkowej. W szczególności, na tych terytoriach / krajach Spółka w 2021 r.:


        ● nie była zarejestrowana jako czynny podatnik jakiegokolwiek podatku;
        ● nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych;
        ● nie pobierała i nie odprowadzała podatków.


10. Złożone wnioski


Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 Ustawy o CIT podatnicy przekazują informacje o złożonych wnioskach o wydanie: 
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, 
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, 
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, 
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W 2021 r. Spółka nie złożyła wniosków o wydanie:
        ● interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b Ordynacji podatkowej;
        ● interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
        ● wiążącej informacji stawkowej w rozumieniu art. 42a Ustawy o VAT;
        ● wiążącej informacji akcyzowej w rozumieniu art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.