Produkty

V souladu s filozofií „Inovace pro všechny“ nabízí Dahua široké portfolio produktù souvisejících se zabezpeèením, zejména IPC, NVR, HDCVI kamery, HCVR, PTZ kamery, termokamery, kontroly vstupu, video interkomy, alarmy, mobilní a dopravní produkty, zobrazení a ovládání, VMS apod. Produkty Dahua jsou založeny na otevøené platformì, tedy platformì, která se vyznaèuje snadnou integrací s partnery tøetích stran, a to prostøednictvím standardního SDK.

Všechny produkty