Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Thông báo

Statement on “adding Dahua Technology to the entity list”

271
With regard to U.S. Department of Commerce’s decision on adding Dahua Technology to the Entity List, we express our strong protest to such decision, which is in lack of any factual basis, and call on the U.S. government to reconsider on it.


As a global business entity, Dahua adheres to the business code of conduct, and follows market rules as well as international rules. Dahua is actively working to ensure our investment and business operations around the world to comply with all applicable laws and regulations. Regarding such decision of U.S. government, we have actively taken various measures, and we will continue providing outstanding products and services to our customers.


Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.