Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

NEWS & EVENTS

Enabling a Safer Society and Smarter Living

Thông báo

EU Declarations of Conformity Documents

1119
The following website is designed to enable you to read  EU Declarations of Conformity for products offered by Dahua.

Information can be found on this page regarding products that comply with the Dahua EU Declaration of Conformity (EU DoC). 

To find out more information on specific product model’s EU DoC procedures, please select the related link below.
Search:
Model ListCE Doc FileBuilt Date
HAC-HDBW2241F-A-0280B; DH-HAC-HDBWabcdFX-XX-XX; HAC-HDBWabcdFX-XX-XX; ( abcd = 0000 to 9999,X can be P , N or blank , -XX can be -A, -POC ,-M ,-Z ,-S2, -S3, -S3A, -S4, -S5, -S6 ,-S7, -0280B, -0360B , -0600B ,-IRE6 ,Black or blank); DH-HAC-HDBW2221FP;DH-HAC-HDBW2221FN;HAC-HDBW2221FP;HAC-HDBW2221FN; DH-HAC-HDBW2231FP;DH-HAC-HDBW2231FN;HAC-HDBW2231FP;HAC-HDBW2231FN; DH-HAC-HDBW2231FP-M;DH-HAC-HDBW2231FN-M;HAC-HDBW2231FP-M;HAC-HDBW2231FN-M; DH-HAC-HDBW1200FP;DH-HAC-HDBW1200FN;HAC-HDBW1200FP;HAC-HDBW1200FN; DH-HAC-HDB1200FP;DH-HAC-HDB1200FN;HAC-HDB1200FP;HAC-HDB1200FN; DH-HAC-HDBW1200FP-M;DH-HAC-HDBW1200FN-M;HAC-HDBW1200FP-M;HAC-HDBW1200FN-M; DH-HAC-HDB1200FP-M;DH-HAC-HDB1200FN-M;HAC-HDB1200FP-M;HAC-HDB1200FN-M ; DH-CA-M183HP-0210B;DH-CA-M183HN-0210B;CA-M183HP-0210B;CA-M183HN-0210B; DH-CA-MW183HP-IR1-0280B;DH-CA-MW183HP-IR1-0280B;CA-MW183HP-IR1-0280B; CA-MW183HP-IR1-0280B;DH-CA-MW183HP-IR1-0360B;DH-CA-MW183HN-IR1-0360B; CA-MW183HP-IR1-0360B;CA-MW183HN-IR1-0360B;DH-CA-MW183HP-IR1-0600B; DH-CA-MW183HN-IR1-0600B;CA-MW183HP-IR1-0600B;CA-MW183HN-IR1-0600B; DH-CA-M183HP-0280B;DH-CA-M183HN-0280B;CA-M183HP-0280B;CA-M183HN-0280B; DH-CA-M183HP-0360B;DH-CA-M183HN-0360B;CA-M183HP-0360B;CA-M183HN-0360B; DH-CA-M183HP-0600B;DH-CA-M183HN-0600B;CA-M183HP-0600B;CA-M183HN-0600B; DH-HAC-HDBW2241FP-M-A;DH-HAC-HDBW2241FN-M-A;HAC-HDBW2241FP-M-A; HAC-HDBW2241FN-M-A;DH-HAC-HDBW2241FP-A;DH-HAC-HDBW2241FN-A;HAC-HDBW2241FP-A; HAC-HDBW2241FN-A;DH-HAC-HDBW2241FP-M;DH-HAC-HDBW2241FN-M;HAC-HDBW2241FP-M; HAC-HDBW2241FN-M;DH-HAC-HDBW2241FP;DH-HAC-HDBW2241FN;HAC-HDBW2241FP; HAC-HDBW2241FN;DH-CA-MW183HN-IR1-0280B;CA-MW183HN-IR1-0280B; DH-HAC-HDBW3200FP-M; DH-HAC-HDBW3200FN-M;HAC-HDBW3200FP-M;HAC-HDBW3200FN-M;DH-HAC-HDBW3200FP; DH-HAC-HDBW3200FN; HAC-HDBW3200FP;HAC-HDBW3200FN;DH-HAC-HDBW3100FP-M; DH-HAC-HDBW3100FN-M;HAC-HDBW3100FP-M;HAC-HDBW3100FN-M;DH-HAC-HDBW3100FP; DH-HAC-HDBW3100FN;HAC-HDBW3100FP;HAC-HDBW3100FN;DH-HAC-HDBW2501FP-M; DH-HAC-HDBW2501FN-M;HAC-HDBW2501FP-M;HAC-HDBW2501FN-M;DH-HAC-HDBW2501FP; DH-HAC-HDBW2501FN;HAC-HDBW2501FP;HAC-HDBW2501FN;DH-HAC-HDB2501FP-M; DH-HAC-HDB2501FN-M;HAC-HDB2501FP-M;HAC-HDB2501FN-M;DH-HAC-HDB2501FP; DH-HAC-HDB2501FN;HAC-HDB2501FP;HAC-HDB2501FN;DH-HAC-HDB1200FP-M; DH-HAC-HDB1200FN-M;HAC-HDB1200FP-M;HAC-HDB1200FN-M;DH-HAC-HDB1200FP; DH-HAC-HDB1200FN;HAC-HDB1200FP;HAC-HDB1200FN;DH-HAC-HDB2241FP-M; DH-HAC-HDB2241FN-M;HAC-HDB2241FP-M;HAC-HDB2241FN-M;DH-HAC-HDB2241FP; DH-HAC-HDB2241FN;HAC-HDB2241FP;HAC-HDB2241FN;DH-HAC-HDB3200FP-M; DH-HAC-HDB3200FN-M;HAC-HDB3200FP-M;HAC-HDB3200FN-M;DH-HAC-HDB3200FP; DH-HAC-HDB3200FN;HAC-HDB3200FP;HAC-HDB3200FN;DH-HAC-HDB3100FP-M; DH-HAC-HDB3100FN-M;HAC-HDB3100FP-M;HAC-HDB3100FN-M;DH-HAC-HDB3100FP; DH-HAC-HDB3100FN;HAC-HDB3100FP;HAC-HDB3100FN;QDH-709 CE Doc File HAC-HDBW2241F-A-0280B seris2021-11-02
DHI-DDR-C300U32G32;DH-DDR-C300U32G32;DDR-C300U32G32;DHI-DDR-C300U16G32; DH-DDR-C300U16G32;DDR-C300U16G32;DHI-DDR-E500U32G32;DH-DDR-E500U32G32; DDR-E500U32G32;DHI-DDR-E500U16G32;DH-DDR-E500U16G32;DDR-E500U16G32VDH-1315 CE EMC DoC File2021-11-13
DHI-ASGG520T;DHI-ASGG521T;DHI-ASGG522T;DHI-ASGG500T;DHI-ASGG510T; DH-ASGG520T;DH-ASGG521T;DH-ASGG522T;DH-ASGG500T;DH-ASGG510TVDH-1196 CE LVD DoC File2021-11-13
DHI-XVR5116H-4KL;XVR5116H-4KL; DHI-XVR7116HE-4KL;XVR7116HE-4KLVDH-1226 CE EMC DoC File2021-11-13
DH-VTH8A41KMG-CA;DH-VTH8A41IMG-CA;DH-VTH8A41KMG-W;DH-VTH8A41KMS-W; DH-VTH8A41IMG-W;DH-VTH8A41IMS-W;DH-VTH8A41IMG;DH-VTH8A41IMS; DHI-VTH8A41KMS-W;DH-VTH5A41IG-A;DH-VTH5A41IS-A;DH-VTH5A41IG-W; DH-VTH5A41IS-W;DH-VTH5A41IG;DH-VTH5A41IS;DH-VTH8A21KMG-CA; DH-VTH8A21KMG-W;DHI-VTH8A21KMS-CW;DHI-VTH8A21KMS-W;DH-VTH8A21IMG-W; DH-VTH8A21IMS-W;DH-VTH8A21IMG;DH-VTH8A21IMS;DH-VTH5A21IG-A;DH-VTH5A21IS-A; DH-VTH5A21IG-W;DH-VTH5A21IS-W;DH-VTH5A21IG;DH-VTH5A21IS;VTH8A41KMS-W; VTH8A21KMS-CW;VTH8A21KMS-WVDH-1225 CE RED DoC File2021-11-13
DHI-ARM708-RSVDH-1224 CE EMC DoC File2021-11-13
DHI-ARM808-RSVDH-1223 CE EMC DoC File2021-11-13
ARA58-F-ENVDH-1222 CE EMC DoC File2021-11-13
DHI-ARK50C-R;DHI-ARK50CVDH-1221 CE EMC DoC File2021-11-13
ARA58-PVDH-1220 CE EMC DoC File2021-11-13
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 116