Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Smart Villa

Smarter Home, Safer LivingWith the improvement of living standards, the villa industry continues to be hot.
The safety of villas has also become more and more important to residents, so Dahua launched a Villa Solution
The solution uses functions such as intelligent alarm and video intercom to ensure safety and bring more convenience to residents.

Smarter Home, Safer LivingWith the improvement of living standards, the villa industry continues to be hot.
The safety of villas has also become more and more important to residents, so Dahua launched a Villa Solution
The solution uses functions such as intelligent alarm and video intercom to ensure safety and bring more convenience to residents.

Tổng quan về giải pháp

Chi tiết giải pháp

Hệ thống cấu trúc liên kết

Các giải pháp bạn có thể quan tâm