Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Smart Shop

Run a Smarter and Safer StoreCompared with online sales, physical retail stores face more challenges.Dahua smart shop solution uses a full range of video surveillance, supplemented by AI intelligent algorithms, to cater to and attract customers.Dahua smart shop solution adopts a more convenient management method, which can timely receive alarms anytime, anywhere, and improve management efficiency.

Run a Smarter and Safer StoreCompared with online sales, physical retail stores face more challenges.Dahua smart shop solution uses a full range of video surveillance, supplemented by AI intelligent algorithms, to cater to and attract customers.Dahua smart shop solution adopts a more convenient management method, which can timely receive alarms anytime, anywhere, and improve management efficiency.

Tổng quan về giải pháp

Chi tiết giải pháp

Hệ thống cấu trúc liên kết