Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

K12 School Security

Shield For School !The safety of students and teachers is always the first concern in implementing a school surveillance solution.
The Dahua K12 School Security Solution is equipped with advanced AI algorithm and deep learning technology that can help prevent safety hazards in advance, thus creating a safer school.
In addition, Dahua K12 School Security Solution also offers an in-house one-stop management platform and supports timely alarm and smart search for videos, simplifying CCTV operation and improving management efficiency.

Shield For School !The safety of students and teachers is always the first concern in implementing a school surveillance solution.
The Dahua K12 School Security Solution is equipped with advanced AI algorithm and deep learning technology that can help prevent safety hazards in advance, thus creating a safer school.
In addition, Dahua K12 School Security Solution also offers an in-house one-stop management platform and supports timely alarm and smart search for videos, simplifying CCTV operation and improving management efficiency.

Tổng quan về giải pháp

Chi tiết giải pháp

Hệ thống cấu trúc liên kết