Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Thông báo

TênNgày
Declaration of Metal Conflict-Free of Dahua TechnologyJune 07,2021
Dahua Thermal Service NoticeApril 04,2020
Body Temperature Monitoring SolutionMarch 16,2020
Statement on “adding Dahua Technology to the entity list”October 08,2019
EU Declarations of Conformity DocumentsApril 25,2019
Deklaracje zgodności UEJuly 06,2020
Dahua Statement on U.S. Legislation passed on May 24th 2018May 28,2018
Dahua Product Privacy PolicyApril 19,2018
Discontinuation of DahuaDDNS/QuickDDNSJune 13,2017