Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Office Block

Efficient ManagementWith the increase in the number of small and medium-sized businesses, property safety and daily maintenance have become a challenge for office buildings.
The property management often requires more technical means to conduct efficient vehicle management, access control, personnel management, dangerous person identification, as well as service improvement. Thus, a more intelligent and user-friendly operation security system is needed to address these requirements.

Efficient ManagementWith the increase in the number of small and medium-sized businesses, property safety and daily maintenance have become a challenge for office buildings.
The property management often requires more technical means to conduct efficient vehicle management, access control, personnel management, dangerous person identification, as well as service improvement. Thus, a more intelligent and user-friendly operation security system is needed to address these requirements.

Tổng quan về giải pháp

Chi tiết giải pháp

Hệ thống cấu trúc liên kết

Các giải pháp bạn có thể quan tâm