Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

ABOUT US

Enabling a Safer Society and Smarter Living

Giá trị cốt lõi

Customer Oriented
We take customer satisfaction as the driving force for continuous improvement.


Open
We pursue an open and connected network, driving the establishment of security industry eco system.


Integrity
Integrity is a core value in our blood not only towards our valued customers but also our partners and our internal co-workers.


Professionalism
We aim to be a professional partner to our customers, our industry co-workers and internal associates.


Innovation
We keep on investing in R&D to innovate for the greater good.


Integration
We maximize value to customer by integration with application systems and cooperation with industry partners.


Responsibility
We commit to be a responsible one in our society, bringing value to our customers, and taking social responsibility in building a better secured world.