Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

AI

  • Độc lập

ASI7286X

Face Recognition Access Controller

ASI7213Y-V3-T1P

Face Recognition Access Controller

ASI6213J-FT1

Face Recognition Access Controller

ASI6213J-MW

FACT Access Control Terminal

ASI6214J-MFW

FACT Access Control Terminal

ASI3213G-MW

FACT Access Control Terminal

ASI7223X-A-V1-T1

Face Recognition Terminal

ASI7213X-V1-T1

Face Recognition Access Controller

ASI7213YO-V3-T0

Face Recognition Access Standalone

ASI7213Y-V3

Face Recognition Access Controller

ASI7214Y-V3

Face Recognition Access Controller

ASI7223X-A

Face Recognition Terminal

  • 1
  • 2