Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Nhà máy sản xuất

Manufactory Security
Due to various factors such as semi-closed manufactory management, complicated surrounding environment and personnel mobility, accidents occur frequently in a manufactory.
Resumption of Work--Manufactory
In order to support the smooth resumption of work and business in factories, Dahua launched its SMB Resumption of work - Manufactory Solution. This solution offers temperature monitoring, non-contact access, built-in face mask detection and social distancing reminder, which can help ensure a safe factory environment for workers during this special period.