Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Hiển thị & amp Điều khiển


Conference Room
Dahua launches the conference room solution to redefine the meeting scene, creates a meeting space with diverse display and efficient interaction for customers, and helps customers improve their office experience and work efficiency.
Monitoring Center
Relying on years of accumulated experience in the industry, Dahua fully integrates display, control, scheduling, modular computer room and other systems, shockingly launches a new generation of monitoring center solutions, and truly enables customers to achieve the business goals of displaying the overall situation on the screen and unifying operations.