Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Entrance

Entrance & Exit-Staff & Visitor

Scenario Challenges

Forget Cards

Low Efficiency of Access

What Can We Do ?

Entrance & Exit-Vehicle

Scenario Challenges

License Plate Recognition Fails

Loss Efficiency of Passing

What Can We Do ?

Big Database Record in the Camera

Allowlist Alarm

Barrier Control

Solution Values

  • Access with face recognition/license plate recognition, high recognize accuracy, free to go
  • High recognize speed, improve access efficiency
  • Reduce manual work, more intelligent
  • Open system, easy to cooperate with third party

Sản phẩm đề xuất