Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Perimeter

Accurate Alarm & Active Deterrence

Scenario Challenges

Unauthorized People Climb over the Fence

Too Many Useless Alarms

What Can We Do ?

False Alarm Filter

  • • Bright light

  • • Leaf movement

  • • Animals

Active Deterrence

105dB siren buzz

10 kinds of customized voices

Solution Values

  • Active deterrence function supports early warning, reduce accidents
  • IP camera can snap face details when light & siren are triggered
  • Warm light design, reduce light pollution
  • Intelligent alorithm improves accuracy and reduces repeat confirmation of security personnel.

Sản phẩm đề xuất