Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Concierge

Record Event & Call Management

Scenario Challenges

Lack of Visitor Management

Lack of Evidence When Disputes Happen

What Can We Do ?

Video & Audio Record

24×7 Monitor

Visitor Management

Visitor Management

Registration Model
  • Quick on-site registration
  • Appointment registration
Authorization Info
  • Card
  • Face
  • Visitor details
Visitor Time
  • Permissions will expire automatically after the visit.

Solution Values

  • Improve service
  • Improve traceability of event

Sản phẩm đề xuất