Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Restaurant

Safe Restaurant, Healthy Eating
The Dahua SMB Restaurant CCTV Solution is comprised of various types of cameras that cover multiple scenes, such as entrance/exit, kitchen, as well as cashier area. The real-time video of the restaurant is displayed and is viewable remotely through the DMSS app. It provides a safer dining environment.

Safe Restaurant, Healthy Eating
The Dahua SMB Restaurant CCTV Solution is comprised of various types of cameras that cover multiple scenes, such as entrance/exit, kitchen, as well as cashier area. The real-time video of the restaurant is displayed and is viewable remotely through the DMSS app. It provides a safer dining environment.

Tổng quan về giải pháp

Chi tiết giải pháp

Cấu trúc hệ thống