Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Entrance

See the person outside the door, any time any where
Scenario Challenges
  • Can’t find the key

  • Can’t see the visitor and situation outside the door

  • Multi ways to access
  • Group call, one button to call all indoor monitors
  • Built-in camera, to see the situation outside

Sản phẩm đề xuất

Ứng dụng khác

Các giải pháp bạn có thể quan tâm