Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Perimeter

Accurate Alarm & Active Deterrence

Scenario Challenges

Need to Deal with Alarm in Time

Too Many Useless Alarms

Accurate Detection and Alarm

• Bright light

• Leaf movement

• Animals

Improves Efficiency:

  • Intelligent algorithm improves accuracy and reduces repeat confirmation of security personnel.

Enhances Safety:

  • Active Deterrence can deter intruders in time.

• Active Deterrence


Reduce Intrusion:

  • Active deterrence by warm light and siren to deter intruders
  • 105dB siren buzz
  • 10 kinds of customized voices

Sản phẩm đề xuất