Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Public Area

Video Surveillance

Don’t miss any vital events in public scenes

Solution Advantages

Scenario Challenges

How to Save Costs

Convenient Wiring

How to See the Picture Clearly in Low Light

Mini Panoramic Camera

Large Wide Angle Surveillance

For a 260 x 70 meters parking lot , 3*Panoramic=60 IP cameras

Cost Reduction & Convenient Deployment:

  • Comprehensive 360-degree overview, the camera can replace multiple single-sensor cameras, providing a higher return on investment.
  • One camera can replace multiple cameras, reducing wiring costs and device costs.

Clearer Picture:

  • Dahua’s Starlight Ultra-low Light Technology offers best-in-class light sensitivity, capturing color details in low light down.

Sản phẩm đề xuất