Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Entrance

Human Entrance

Scenario Challenges

Prevent Strangers from Entering

Difficulties in Access Management

Face Recognition

Allowlist List

Blocklist Alarm

Quick Passage:

  • Shool staff and students can pass through face recognition, significantly reducing passage time.

Improving Security:

  • Using face recognition functions and security personnel to manage together can reduce or even eliminate the entry of outsiders.

Vehicle Entrance

Scenario Challenges

Complex Vehicle Management

Pass Slowly At Rush Hour

License Plate Recognition

Allowlist List

Barrier Control

Convenient Management to Reduce Costs:

  • Identifies vehicles in the allowlist and opens the barrier gate without human intervention.
  • Keep outsiders’ vehicles out of the school.

Sản phẩm đề xuất