Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Xây dựng

Guest Satisfaction, Guaranteed!


Building facilities face similar challenges in fulfilling security, comfort, and management efficiency demands.
In solving these challenges, Dahua provides:

• Products and solutions to secure your facility
• Intelligent analytics functionality
• The latest cutting-edge technologies for improved management efficiency
• Unified VMS for various products
Khu dân cư & Thương mại
Với sự tăng tốc của quá trình đô thị hóa, khu dân cư & các khu thương mại đã được xây dựng ngày càng nhiều và trở thành một phần quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Làm cách nào để đảm bảo an ninh bảo vệ trong các khu vực này nó là một thách thức lớn.