banner

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Building

Guest Satisfaction, Guaranteed!


Building facilities face similar challenges in fulfilling security, comfort, and management efficiency demands.
In solving these challenges, Dahua provides:

• Products and solutions to secure your facility
• Intelligent analytics functionality
• The latest cutting-edge technologies for improved management efficiency
• Unified VMS for various products
Khu dân cư & Thương mại
Với sự tăng tốc của quá trình đô thị hóa, khu dân cư & các khu thương mại đã được xây dựng ngày càng nhiều và trở thành một phần quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Làm cách nào để đảm bảo an ninh bảo vệ trong các khu vực này nó là một thách thức lớn.