Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Conference Room

Brainstorming Start with

Dahua SMB Conference Room Solution

Solution Highlights

 • Flexibility

  • Designed to be flexible and scalable, offers LCD video walls, LED displays and interactive displays to suit every conference room need.

 • Simple

  • Simple solution, easy to use.

  • Simplified conference procedure.

 • Comprehensive Control

  • Centralized management, can support signal control, environmental control, equipment control.

Application Scenarios

 • Government
 • Hotel
 • School
 • Enterprise

Recommended Products