• Bộ đổi nguồn DC
  • Điện phân phối
  • Chuyển đổi nguồn
  • Bộ đổi nguồn AC
  • UPS

PFM301-US

DC12V2A Power Adapter

PFM301-EN

DC12V2A Power Adapter

PFM302

DC12V2A Power Adapter

PFM320-020US

12V DC 2A Power Adapter

PFM320-020EN

12V DC 2A Power Adapter

PFM320-010US

12V DC 1A Power Adapter

PFM320-010EN

12V DC 1A Power Adapter

PFM321 Series

DC12V 1A Power Adapter

PFM320D Series

12V 2A Power Adapter

PFM321D Series

12V 1A Power Adapter

PFM300

DC12V2A Power Adapter

PFM320D-015

DC12V1.5A Power Adapter