EZ-IP

  • Máy hình ghi mạng
  • Camera mạng (Network Camera)

NVR1B08HS-8P/E

8 Channel Compact 1U 8PoE H.265 Network Video Recorder

NVR1B04/1B08HC/E

4/8 Channel Cooper 1U H.265 Network Video Recorder

NVR1B04HC-4P/E

4 Channel Cooper 1U 4PoE H.265 Network Video Recorder

NVR2B16

16 Channel 1U H.265 Network Video Recorder

NVR1B04/1B08HS

4/8 Channel Compact 1U H.265 Network Video Recorder

NVR1B08HS-8P

8 Channel Compact 1U H.265 8PoE Network Video Recorder

NVR1B04HS-4P

4 Channel Compact 1U H.265 4PoE Network Video Recorder

NVR1B04/1B08

4/8 Channel Smart 1U H.265 Network Video Recorder

NVR1B04-4P

4 Channel Smart 1U H.265 4PoE Network Video Recorder

NVR1B04HS-4P/L

4 Channel Compact 1U H.265 4PoE Network Video Recorder

NVR1B04-4P/L

4 Channel Smart 1U H.265 4PoE Network Video Recorder